237
شاهین تفنگدارزاده - تحقیق و پژوهش
انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

محل عکس
تحقیق و پژوهش

سوابق پژوهشی:

مقالات چاپ شده در مجلات ISI

 

 

 

 

ضریب برخورد

(IF)

سال چاپ

نام مجله

عنوان مقاله

شماره

2.5

2007

Tetrahedron

 

Synthesis of 1-oxa-2-silacyclopentane derivatives via

intramolecular nucleophilic attack at silicon

1

 

2007

Silicon Chem

 

Fragmentation reaction of highly sterically hindered

TsiSiPhCl2 with some alcoholic sodium alkoxides

 

2

0.6

2008

 

Iranian Polymer Journal

 

Synthesis and Characterization of Glycidyl Methacrylate Polymers Containing

Tris(trimethylsilyl)methyl Groups

 

3

 

 

2

 

           2008

 

J. Iran. Chem. Soc

Tris(trimethylsilyl)methane and Tris(dimethylphenylsilyl)methane: Preparation and

Comparison of some Alkene and Cyclopropane Derivatives

 

4

 

2.0

2008

 

Journal of Organometallic Chemistry

 

Study of the reaction of 1,1-bis(trimethylsilyl)-2-phenylethene with some acyl

3 chlorides in the presence of AlCl3

 

5

1.6

2008

J. Iran. Chem. Soc

Trisyl Modification of Epoxy- and Chloromethyl-polysiloxanes

 

6

1

2008

Heteroatom Chemistry

 

Reactions of Tris(dimethylsilyl)methane

and Polymers Containing Si–H Groups

with Various Hydroxy Compounds under

Aerobic and Mild Conditions

 

7

1.6

2008

 

J. Heterocyclic Chem

New straightforward Route for the Synthesis of Some 1-Oxa-2-

Silacyclopentane Derivatives

8

 

 

2

2009

Journal of Organometallic Chemistry

 

Synthesis and desilylation of some bis(trimethylsilyl)alkenes and polymers

bearing bis(silyl)alkenyl groups

 

9

1.3

2009

Synthetic Communications1,

 

Tris(dimethylsilyl)methyllithium: A Reagent for the Synthesis of Vinylbis(silanes)

Containing Si-H Functional Groups

 

10

2

2009

Journal of Organometallic Chemistry

 

1,4-bis[2,2-bis(trimethylsilyl)ethenyl]benzene: Regioselective ring opening of its

a,b-epoxybis(silane) with some nucleophiles

 

11

1

 

2009

J Polym Res

 

Synthesis, characterization and thermal behaviors

of polymers containing organosilicon groups

 

12

 

 

2

 

           2008

 

J. Iran. Chem. Soc

Tris(trimethylsilyl)methane and Tris(dimethylphenylsilyl)methane: Preparation and

Comparison of some Alkene and Cyclopropane Derivatives

 

13

2

2009

Journal of Organometallic Chemistry

 

Facile route to synthesis of functionalised poly(methylalkoxy)siloxane under

mild and aerobic conditions in the presence of platinum catalysts

 

14

 

0.6

In Press

Phosphur,silicon and related elemnts

Facial and Effective Synthesis ofTris(alkoxydimethylsilyl)methane via Alcoholysis under Open-Flask and Mild Conditions

 

15

           

 

 

 

 

 

مقالات ارایه شده در سمینار های داخلی  و خارجی  به صورت پوستر و سخنرانی

 

 

سال ارایه

عنوان سمینار

عنوان مقا له

شماره

 

1385

چهارمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

سنتز مشتقات 3-بیس(دی متیل سیلیل متیل) -2و2-دی متیل اکسا سیلولان

1

 

1388

همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد –ورامین پیشوا

سنتز برخی مشتقات طبیعی موجود در گیاهان و قارچ ها بر پایه 4-پایرون ها

2

 

1388

همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد –ورامین پیشوا

بررسی و سنتز برخی مشتقات جدید از 4-پایرون ها

3

 

1386

سومین همایش سراسری شیمی دانشگاه آزاد-ورامین پیشوا

سنتز برخی از مشتقات 1-اکسا 2-سیلاسیکلوپروپان از یک روش مستقیم و نامعمول

4

1386

سومین همایش سراسری شیمی دانشگاه آزاد-ورامین پیشوا

سنتز برخی از  پلیمرهای عامل دار بر پایه 4-کلرومتیل استایرن

5

1383

یازدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه  صنعتی اصفهان

Synthesis of Some New 4-Pyrone

6

 

1385

دوازدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه جندی شاپور اهواز

Synthesis of cyclopropane derivatives bearing the highly strically

7

 

1385

 

 

سیزدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

Novel Functional polystyrene with Si-H functional groups

 

 

8

 

 

1385

 

سیزدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

The reaction of (HSiMe2)3CH with some carbon electrophile

 

 

 

9

 

1386

چهاردهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زابل

Synthesis and properties of  novel functional 4-chloromethylstyrne

 

 

 

10

 

1387

پانزدهمین سمینار شیمی آلی

دانشگاه رازی کرمانشاه

The preparation of new functional polymers containing

 

11

 

1388

شانزدهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زنجان

Dehydrocoupling  of Poly(methylhydrogen) siloxane

 

 

 

12

 

1388

شانزدهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زنجان

Alcoholysis Reaction of Poly(methylhydrogen) siloxane

 

13

 

 

1388

شانزدهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زنجان

 

Synthesis and Charctrization of

 

14

 

2006

XXII International Confrence on Organometallic Chemistry-Spain

 

Prepartion  and Modification of polysiloxane

 

15

 

2007

8 th Inernational Seminar on Polymer Science and Technology(ISPST)

Synthesis and Properties of Functional

16

 

 

2009

9 th Inernational Seminar on Polymer Science and Technology(ISPST)

Alcoholysis of Poly(methylhydrogen) siloxane

17

2009

9 th Inernational Seminar on Polymer Science and Technology(ISPST)

Poly(methylhydrogen) siloxane :Facile route to synthesis

18

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.