237
شاهین تفنگدارزاده - مقالات کنفرانس
انگلیسی
سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

محل عکس
مقالات کنفرانس

مقالات ارایه شده در سمینار های داخلی  و خارجی  به صورت پوستر و سخنرانی

 

سال ارایه

عنوان سمینار

عنوان مقا له

شماره

 

1385

چهارمین همایش شیمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

سنتز مشتقات 3-بیس(دی متیل سیلیل متیل) -2و2-دی متیل اکسا سیلولان

1

 

1388

همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد –ورامین پیشوا

سنتز برخی مشتقات طبیعی موجود در گیاهان و قارچ ها بر پایه 4-پایرون ها

2

 

1388

همایش ملی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد –ورامین پیشوا

بررسی و سنتز برخی مشتقات جدید از 4-پایرون ها

3

 

1386

سومین همایش سراسری شیمی دانشگاه آزاد-ورامین پیشوا

سنتز برخی از مشتقات 1-اکسا 2-سیلاسیکلوپروپان از یک روش مستقیم و نامعمول

4

1386

سومین همایش سراسری شیمی دانشگاه آزاد-ورامین پیشوا

سنتز برخی از  پلیمرهای عامل دار بر پایه 4-کلرومتیل استایرن

5

1383

یازدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه  صنعتی اصفهان

Synthesis of Some New 4-Pyrone

6

 

1385

دوازدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه جندی شاپور اهواز

Synthesis of cyclopropane derivatives bearing the highly strically

7

 

1385

 

 

سیزدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

Novel Functional polystyrene with Si-H functional groups

 

 

8

 

 

1385

 

سیزدهمین سمینار شیمی آلی –دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

The reaction of (HSiMe2)3CH with some carbon electrophile

 

 

 

9

 

1386

چهاردهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زابل

Synthesis and properties of  novel functional 4-chloromethylstyrne

 

 

 

10

 

1387

پانزدهمین سمینار شیمی آلی

دانشگاه رازی کرمانشاه

The preparation of new functional polymers containing

 

11

 

1388

شانزدهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زنجان

Dehydrocoupling  of Poly(methylhydrogen) siloxane

 

 

 

12

 

1388

شانزدهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زنجان

Alcoholysis Reaction of Poly(methylhydrogen) siloxane

 

13

 

 

1388

شانزدهمین سمینار شیمی آلی-دانشگاه زنجان

 

Synthesis and Charctrization of

 

14

 

2006

XXII International Confrence on Organometallic Chemistry-Spain

 

Prepartion  and Modification of polysiloxane

 

15

 

2007

8 th Inernational Seminar on Polymer Science and Technology(ISPST)

Synthesis and Properties of Functional

16

 

 

2009

9 th Inernational Seminar on Polymer Science and Technology(ISPST)

Alcoholysis of Poly(methylhydrogen) siloxane

17

2009

9 th Inernational Seminar on Polymer Science and Technology(ISPST)

Poly(methylhydrogen) siloxane :Facile route to synthesis

18

             

 

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.